JZU Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju

i neurologiju »Vaso Ćuković« - Risan

DJELATNOST

O R T O P E D I J A
N E U R O H I R U R G I J A


KRANICEREBRALNE POVREDE


TUMORI MOZGA


SPINALNA PATOLOGIJATUMORI KIČME


OPERATIVNO LIJEČENJE SINDROMA KARPALNOG TUNELA

               

HIDROCEFALUS KOD ODRASLIH


                                                                   

N E U R O L O G I J A


PATOLOGIJA


DIJAGNOSTIKA


F I Z I K A L N A  M E D I C I N A  I  R E H A B I L I T A C I J A


                   

P L A S T I Č N A     H I R U G I J A


REKONSTRUKTIVNA


HIRURGIJA  ŠAKE


LIJEČENJE OPEKOTINA (manjeg obima)

ESTETSKA HIRURGIJAR A D I O L O G I J A


KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA  -  CT

mozga, glave, kičme u cjelini, ekstremiteta, grudnog koša, karlice - (sve metode bez kontrasta)


RENTGEN

snimanje ambulantnih i ležećih pacijenata - ortopedskih, neurohiruških i neuroloških

snimanje pluća i srca, sa opisom spec. Radiologa


Za navadene djelatnosti kojom se bavi, jedina je ustanova na području crnogorskog primorja, ali u njoj se liječe, u određenom broju, i pacijenti iz svih crnogorskih opština. Svoju djelatnost bolnica obavlja preko bolničkih odjeljenja: ortopedskog (I i III) neurohiruškog, neurološkog i intezivne njege, kao i operacionog bloka i službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. U današnjoj strukturi bolnice postoje i četiri savremene operacione sale.

O Vasu Ćukoviću

Djelatnost

Prateće službe

Organzacija

Kadrovska struktura

Kontakt i radno vrijeme

Prava pacijenata

Smještajni kapaciteti

Lista čekanja