JZU Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju

i neurologiju »Vaso Ćuković« - Risan

PRAVA PACIJENATA

ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA


++ 382  32 371 099   032  371 748    fax:  ++ 382 32 371 280  032 371 748   

 ž.rn:  505-7010000001086-78     PIB:  02013070    E-mail:  sbrisan@t-com.me

85337  R I S A N     C R N A  G O R A


Pacijenti koji smatraju da je povrijeđeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo na zdravstvenu zaštitu u bolnici Risan mogu podnijeti prigovor Zaštitniku prava pacijenata:


Ždraljević Aleksandar, sekretar bolnice

PRAVNA  SLUŽBA

JZU Specijalne bolnice "Vaso Ćuković"

85337 Risan

tel/fax: 032 371 748;   e-mail: sbrisan@t-com.me

radno vrijeme:  07 h   -  15 h


Zaštitinik je nadležan za davanje pravnih savjeta, rješavanje   eventualnih nesporazuma i ocjenu osnovanosti podnijetog  rigovora u roku od 3 dana.


Pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru može se obratiti Zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja CG,

 81000 Podgorica, "Rimski trg" br.46. PC "Vektra"


 N a p o m e n a:Dokument o PRAVIMA PACIJENTA  i formular  PRIGOVORA možete dobiti: na bolničkom odjeljenju ili u pravnoj službi kao I na našem web sajtu ako kliknete ovdje za


PRIGOVOR  ZAŠTITINIKU PRAVA PACIJENATA  - PDF

PRAVA PACIJENATA - PDF

O Vasu Ćukoviću

Djelatnost

Prateće službe

Organzacija

Kadrovska struktura

Kontakt i radno vrijeme

Prava pacijenata

Smještajni kapaciteti

Lista čekanja